میگن بنی صدر از پاریس به شاپور بختیار توی تهران تلفن میکنه که:
آقای نخست وزیر، من در نوفل لوشاتو هستم و جناب آقای
آیت الله اشراقی میخواهد با شما صحبت کند.
بختیار میپرسه: آیت الله اشراقی چیکاره ست؟
بنی صدر میگه: ایشان داماد حضرت امام هستند!
بختیار میگه: شغل شبش رو نپرسیدم. روزا چیکار میکنه ؟!
Advertisements