وقتی مجوز داشتن اسلحه شکاری صادر می شود  باید  شاهد چنین صحنه هایی بود

Advertisements