با توجه به مساوی شدن صبا باطری و فاصله  10   امتیازی با تراکتور سازی و از طرف  دیگر 3 هفته  به پایان لیگ مانده  است , در نتیجه آسیایی شدن تراکتور سازی حتمی شد.ترکتورسازی آسیایی شد

Advertisements