تغیر نام  رودخانه ای به نام :« رودخانه ان آقا» محل جلوس آقای  امام خامنه ای در مسیر سفر +عکس

یکی از یاران خامنه ای تعریف می کرد در بین راه برای سفر به یکی از شهر های بودیم دیدیم آقا به خودش می پیچه و آرام نیست ؛ پرسیدم آقا چیزی شده ؟ آقا با نگاه محبت آمیز به من گفت توالت دارم و ما هم چون دیدیم مسجد بین راهی دور است تا از توالت آنجا برای رفع حاجت استفاده نماییم در رودخانه همون کنار جاده آقا رفع حاجت نمودند و الان این رودخانه نامش به « رودخانه ان آقا»عوض شده است.

Advertisements