عکس  در نمایشگاه  کتاب گرفته شده است.   گویا دیدن این صحنه ها برای مردم عادی شده است , و همه نظاگر هستند . Image

Advertisements