مهسا امر آبادی روزنامه نگار ایرانی که به دو سال حبس محکوم شده است، برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت

Advertisements