محبوبه کرمی پارسال و لحظاتی قبل از رفتن به اوین: خوشحالم برای هدفم که برابری برای زنان سرزمینم است به زندان میروم.

و لحظاتی پیش محبوبه از اوین آزاد شد. در طول مدت حبس، مادر و پدر محبوبه فوت کردند. تاریخ ایستادگی زنان را خواهد ستود. 

عکس: محبوبه لحظاتی قبل از رفتن به اوین و بدرود به یاران و حالا سلام بر او، رهایی و برابری

Image
  از صفحه:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151106019150817&set=a.204179805816.140828.199329740816&type=1&ref=nf
 
Advertisements