دارم مراسم پرشکوه  المپیک رو می بینم  … تیمها  یکی پس از یکی دیگر می آیند  و اولین تیم  عربی   بحرین هست و گزارشگر , بحرین را  کشوری در  حاشیه پرشین گلف  معرفی می کنه….   و من  نا خود آگاه  خوشحال  می شوم 

Advertisements