به زندگی   خنده کن حتی اگر ( زندگی ) برایت تبسمی نکرده باشد

زندگی خالی نیست مهربانی هست سیب هست ایمان هست آری تا شقایق هست زندگی باید کرد
تصویر کودکی در میان خرابه های بعد از زلزله آذربایجان

Advertisements