به زندگی   خنده کن حتی اگر ( زندگی ) برایت تبسمی نکرده باشد

زندگی خالی نیست مهربانی هست سیب هست ایمان هست آری تا شقایق هست زندگی باید کرد
تصویر کودکی در میان خرابه های بعد از زلزله آذربایجان