بازار تهران و کلیه اصناف و کسبه تهران روز چهارشنبه 12 مهر بعلت بی ثباتی قیمت ارز و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی اعتصاب مینمایند .

Advertisements