دوستان بالاترینی لطفن لینک تزئینی استفاده نکنید  چرا که اولن اعتبار بالاترین را زیر سوال می برید و  در ضمن  کمک به کسانی می کنید که درصدد شایع پراکنی عضو بالاترین شده اند.  بالاترین نیاز با اخبار  موثق  دارد 

Advertisements