مرسي : در ديدار با احمدي نژاد همچنين از او خواستم دولت ايران موضع خود را درباره «اشغال سه جزيره اماراتي ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک»! اعلام کند تا مصر نيز روابط قوي را با ايران برقرار کند.Image

Advertisements